[ad_1]

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch xây dựng “Đề án kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức” nhằm cụ thể hóa các bước triển khai xây dựng Đề án, làm cơ sở phân định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo ngành, lĩnh vực quản lý; yêu cầu cụ thể về sản phẩm đầu ra, tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch yêu cầu nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù hiện chưa được quy định hoặc khác với nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để kiến nghị với Trung ương tạo hành lang pháp lý nhằm phát triển TP Thủ Đức, cụ thể trong các lĩnh vực về chính sách nguồn nhân lực; tài chính, ngân sách; doanh nghiệp và đầu tư; đất đai, tài nguyên môi trường; xây dựng, quy hoạch và hạ tầng đô thị…

UBND TP.HCM giao Sở KH-ĐT chủ trì xây dựng đề cương đề án phát triển TP Thủ Đức, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND TP.HCM bàn hành quyết định thành lập tổ biên soạn đề án (Sở KH-ĐT là cơ quan thường trực). Tổ sẽ tham mưu UBND TPHCM tổ chức các hội thảo khoa học, tiếp thu ý kiến của các ngành, các tổ chức nghiên cứu, các cơ quan trung ương để hoàn thiện đề án, trình các cấp có thẩm quyền tại TP.HCM và Trung ương. Các sở, ngành của thành phố cũng được yêu cầu đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội của TP Thủ Đức, xác định các điểm nghẽn, từ đó đề xuất cụ thể các cơ chế, chính sách tháo gỡ.

[ad_2]