Sửa nhà có cần xin phép xây dựng?

Trong trường hợp nào phải xin giấy phép sửa nhà? Theo quy định, nếu như bạn có nhu cầu sửa chữa nhà cửa, mà chỉ sửa nội thất trong nhà…

Thông tư số: 11/2015/TT-BXD

BỘ XÂY DỰNG Số: 11/2015/TT-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 THÔNG…

Nghị định số 62/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ Số: 62/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH…