Theo Điều 9, Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 quy định như sau:

  1. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được thực hiện khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và được áp dụng trong trường hợp dự án đang triển khai thực hiện theo tiến độ, nội dung dự án đã được phê duyệt.
  2. Đối với dự án bất động sản quy định dưới đây thì thực hiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đầu tư:
  3. Dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020;

 

  1. Dự án bất động sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm
  2. Đối với dự án bất động sản không thuộc diện như phần 2 thì thực hiện chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và của Nghị định 02/2022/NĐ-CP