Điều 21, Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020 quy định như sau:

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt

Nam.

+ Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.