Điều 18, Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020 quy định như sau:

  1. Các trường hợp phát triển nhà ở bao gồm:
  2. Phát triển nhà ở thương mại;
  3. Phát triển nhà ở xã hội;
  4. Phát triển nhà ở công vụ;
  5. Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư; đ) Phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.
  6. Các trường hợp phát triển nhà ở theo dự án bao gồm:
  7. Phát triển nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, để bán của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;
  8. Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, khu nhà ở cũ;
  9. Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư;
  10. Phát triển nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.