Theo Sở Xây dựng, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 35 dự án khu đô thị, khu dân cư đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và có 6 dự án đủ điều kiện huy động vốn theo khoản 2 Điều 69 Luật Nhà ở năm 2014.

35 dự án đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai gồm: TP Bắc Ninh: 10 dự án; thị xã Từ Sơn: 12 dự án; huyện Tiên Du: 2 dự án; huyện Yên Phong: 8 dự án; huyện Quế Võ: 2 dự án và huyện Thuận Thanh: 01 dự án.

6 dự án đủ điều kiện huy động vốn gồm: Thị xã Từ Sơn: 02 dự án; huyện Yên Phong: 03 dự án và huyện Thuận Thành: 01 dự án.

Định kỳ mỗi tháng, Sở Xây dựng sẽ cập nhật thông tin, biến động và tiến độ thực hiện của các dự án khu đô thị, khu dân cư triển khai trên địa bàn tỉnh.

DANH SÁCH 35 DỰ ÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BĐS

DANH SÁCH 6 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HUY ĐỘNG VỐN