Quyết định 60/2017

[ad_1] Quyết định 60/2017 Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-60-2017-QD-UBND-quy-dinh-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-Ho-Chi-Minh-369116.aspx [ad_2]