[ad_1]

Đề xuất đánh thuế gấp đôi khi chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên tại TP.HCM

Đề xuất đánh thuế gấp đôi khi chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên tại TP.HCM (Hình từ Internet)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14, trong đó có việc đề xuất đánh thuế gấp đôi khi chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên tại TP.HCM.

Dự thảo Nghị quyết

Đề xuất đánh thuế gấp đôi khi chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên tại TP.HCM

Cụ thể tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị quyết, Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng mức thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở (mức tăng không quá 5 lần mức thu hiện hành) và tăng mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên (mức tăng không quá 2 lần mức hiện hành).

Trong Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị quyết, việc đánh thuế gấp đôi khi chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên tại TP.HCM, có thể xem xét, lựa chọn một phương án, trường hợp không thực hiện Phương án 1 thì thực hiện Phương án 2.

Báo cáo tác động của dự thảo Nghị quyết

Cụ thể:

* Phương án 1:

– Thí điểm thu thuế đối với nhà ở và đất ở, mà người có quyền sử dụng đất hoặc sở hữu nhà ở không trực tiếp sử dụng để ở cho cá nhân và gia đình (gọi tắt là nhà, đất thứ 2 trở lên) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

– Giao Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về căn cứ tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế và thời gian áp dụng.

* Phương án 2 (Trường hợp không thực hiện Phương án 1)

– Chấp thuận tăng mức thu liên quan đến nhà đất thứ hai trở lên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: lệ phí trước bạ khi mua, nhận chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên;

– Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng mức thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở (mức tăng không quá 5 lần mức thu hiện hành) và tăng mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên (mức tăng không quá từ 2 lần mức hiện hành);

– Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định áp dụng tăng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ khi mua, nhận chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên từ mức 0,5% giá trị chuyển nhượng lên mức 2% và mức tối đa một hồ sơ chuyển nhượng từ mức 500 triệu đồng/hồ sơ lên 01 tỷ đồng/hồ sơ.

Thí điểm thu thêm phí, lệ phí; tăng phí, lệ phí trên địa bàn TP.HCM

Theo khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị quyết, Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn các phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án;

Mặt khác, ngân sách TP.HCM sẽ được hưởng 100% số thu tăng thêm các khoản thu từ việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí để đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội và các nhiệm vụ chi khác và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố;

Tuy nhiên, việc thí điểm thu thêm phí, lệ phí, tăng phí, lệ phí trên địa bàn TP.HCM phải tuân thủ nguyên tắc sau:

– Bảo đảm có lộ trình, phù hợp với khả năng và yêu cầu phát triển của Thành phố;

– Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành, nghề ưu đãi đầu tư;

– Không gây ra tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ;

– Thực hiện điều tiết hợp lý đối với một số hàng hóa, dịch vụ và nguồn thu nhập hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố;

– Bảo đảm công khai, minh bạch, cải cách hành chính nhà nước.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/bat-dong-san/46925/de-xuat-danh-thue-gap-doi-khi-chuyen-nhuong-nha-dat-thu-hai-tro-len-tai-tp-hcm

[ad_2]