[ad_1]

Biểu mẫu báo cáo kết quả phát triển nhà ở trong năm 2022

Biểu mẫu báo cáo kết quả phát triển nhà ở trong năm 2022 (Hình từ internet)

1. Xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

Để thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Nhà ở, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau đây:

– Đối với các địa phương chưa xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 thì khẩn trương thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Văn bản 820/BXD-QLN ngày 14/3/2022; sau khi có Chương trình phát triển nhà ở thì phải xây dựng hoặc điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm theo quy định cho phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở đã phê duyệt.

– Đối với các địa phương đã phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở mà có điều chỉnh nội dung Chương trình, Kế hoạch này thì phải thực hiện quy trình điều chỉnh theo đúng quy định của Nghị định 30/2021/NĐ-CP, không ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc ban hành Quyết định của UBND cấp tỉnh để bổ sung các dự án riêng lẻ vào Chương trình, Kế hoạch đã được phê duyệt.

– Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả phát triển nhà ở trong năm 2022 theo Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt (theo mẫu tại mục 2) trước ngày 30/12/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Biểu mẫu báo cáo kết quả phát triển nhà ở trong năm 2022

– Biểu 1: Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2022.

Biểu 1

– Biểu 2: Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang triển khai trong năm 2022.

Biểu 2

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/bat-dong-san/45023/bieu-mau-bao-cao-ket-qua-phat-trien-nha-o-trong-nam-2022

[ad_2]