Các nội dung chính của Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản:

+Tên, địa chỉ của các bên;

+ Đối tượng và nội dung dịch vụ;

+ Yêu cầu và kết quả dịch vụ;

+ Thời hạn thực hiện dịch vụ;

+ Phí dịch vụ, thù lao, hoa hồng dịch vụ;

+ Phương thức, thời hạn thanh toán;

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên;

+ Giải quyết tranh chấp;

+ Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng