Vai trò của nhà nước đối với thị trường bất động sản bao gồm:

+ Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản.

 

+ Xây dựng, ban hành chiến lược phát triển thị trường bất động sản, kế hoạch thực hiện các dự án bất động sản.

+ Xây dựng và công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.

+ Xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản.

+ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, tình hình triển khai thực hiện dự án bất động sản.đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh doanh bất động sản.

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh bất động sản.