1. Khái niệm

Thị trường bất động sản là tổng thể các giao dịch về bất động sản dựa trên các quan hệ hàng hóa, tiền tệ diễn ra trong một không gian và thời gian nhất định; là nơi diễn ra các quan hệ giao dịch về bất động sản, tại đó những người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa và dịch vụ bất động sản được giao dịch.

  1. Đặc điểm:

+ Tính cách biệt giữa hàng hóa với địa điểm giao dịch.

+ Thị trường bất động sản thực chất là thị trường giao dịch các quyền và lợi ích chứa đựng trong bất động sản.

+ Thị trường bất động sản mang tính vùng và tính khu vực sâu sắc.

+ Thị trường bất động sản là thị trường không hoàn hảo.

+ Cung về bất động sản phản ứng chậm hơn so với biến động về cầu và giá cả bất động sản.

+ Thị trường bất động sản là thị trường khó thâm nhập.

+ Thị trường bất động sản chịu sự chi phối của yếu tố pháp luật.

+ Thị trường bất động sản có mối liên hệ mật thiết với thị trường vốn.

+ Thị trường bất động sản là thị trường mà việc tham gia hoặc rút ra khỏi thị trường là vấn đề khó khăn, phức tạp và cần phải có nhiều thời gian.