Nguồn gốc sử dụng đất được ghi rõ trong sổ đỏ giúp Nhà nước và người dân biết được quyền sử dụng đất có từ đâu.

Nguồn gốc sử dụng đất trong sổ đỏ được ghi thế nào?

Căn cứ Khoản 8 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, nguồn gốc sử dụng đất được ghi tại trang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

– Đất hợp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trong sổ đỏ ghi “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”.

– Được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất (kể cả trường hợp giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; mua căn hộ chung cư và trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế giao lại đất và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) thì được ghi trong sổ đỏ là “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Nguồn gốc sử dụng đất được ghi rõ trong sổ đỏ giúp Nhà nước và người dân biết được quyền sử dụng đất có từ đâu? Đồ họa: M.H

– Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (kể cả trường hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê đất và trường hợp công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê một lần và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) ghi là “Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần”.

– Trường hợp cấp giấy chứng nhận do tách thửa, hợp thửa hoặc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên giấy chứng nhận đã cấp lần đầu.

– Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất, kể cả hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng không phải nộp tiền hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính ghi “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Nguồn gốc sử dụng đất có ý nghĩa gì?

Giúp Nhà nước và người dân biết rõ được quyền sử dụng đất mà mình đang được sử dụng được hình thành từ đâu.

Giúp người sử dụng đất biết được một số quyền và lợi ích hợp pháp của mình.