[ad_1]

BIDV đang lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ hơn 25%.

Theo tờ trình của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25,77% để tăng vốn điều lệ thêm 10.365 tỷ lên gần 50.590 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ huỷ bỏ. Mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 25 cổ phiếu.

Số cổ phiếu phát hành tối đa gần 1,037 tỷ, lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay hoặc năm sau.

Thời điểm chốt danh sách sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước.

Diễn biến cổ phiếu BID của BIDV trong 1 năm gần đây. Nguồn: TradingView

Diễn biến cổ phiếu BID của BIDV trong 1 năm gần đây. Nguồn: TradingView

Như vậy, phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu mà ngân hàng đang lấy ý kiến có sự thay đổi so với phương án trình tại đại hội cổ đông trước đó. Từ mức chia cổ tức trình tại đại hội là hơn 12%, phương án phát hành mới là 25,7%.

Tại đại hội, cổ đông BIDV đã thông qua phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ hơn 12% (gồm chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 5,2% và chia cổ tức năm 2020 là 7%). Ngoài ra, nhà băng cũng tính kế hoạch chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ số cổ phiếu tương đương 8,5% vốn điều lệ.

Quỳnh Trang

[ad_2]