[ad_1]

Cùng với việc hoàn thiện và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đội ngũ doanh nhân nước ta đã không ngừng lớn mạnh và phát triển cả về số lượng và chất lượng…

Toàn cảnh hội nghị. Toàn cảnh hội nghị.

Chiều ngày 30/6/2022, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã công bố các quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, Kế hoạch xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và công việc tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, khẳng định việc thực hiện chủ trương xây dựng, hoàn thiện và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế xã hội, số lượng và quy mô của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũ doanh nhân nước ta đã không ngừng lớn mạnh trong thời gian vừa qua, và phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Trên thực tế, đội ngũ doanh nhân của Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng cho không chỉ vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước, mà còn đóng góp vào việc tạo ra công ăn việc làm, cũng như an sinh xã hội, phục vụ cho xoá đói, giảm nghèo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Trong tinh thần đó, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu là tiếp tục làm sao để đội ngũ doanh nhân Việt Nam ở tầm vóc mới, đảm bảo tương ứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Với sự nỗ lực và chỉ đạo trực tiếp của Đảng thì cả hệ thống chính trị của chúng ta đã vào cuộc và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển và hiện nay theo con số thống kê có hơn 900 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 15,3 nghìn HTX và khoảng 5,6 triệu hộ kinh doanh (trong đó khoảng 1,6 triệu hộ có mã số thuế).

Nếu chỉ tính các hộ kinh doanh có mã số thuế, đội ngũ doanh nhân cả nước đến nay đã có gần 4 triệu doanh nhân, còn nếu xét cả các hộ kinh doanh không có mã số thuế, chúng ta đã có hơn 7 triệu doanh nhân. Chúng ta đã có 6 doanh nhân lọt vào top “tỷ phú USD” toàn cầu năm 2021. Việt Nam đã có 124 doanh nghiệp, với 283 sản phẩm là thương hiệu quốc gia, một số thương hiệu gây được tiếng vang và khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, trong quá trình hoạt động kinh doanh, tham gia vào đời sống kinh tế – xã hội của đất nước thì cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân còn gặp nhiều vướng mắc và khó khăn dẫn đến việc phát triển doanh nghiệp về chất lượng và số lượng đều còn hạn chế. Chưa có nhiều sản phẩm, thương hiệu hàng hoá có sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị trên thị trường khu vực và toàn cầu.

Hiện nay, thế và lực của Việt Nam đã tăng lên, bối cảnh của quốc tế cũng diễn biến rất sôi động và phức tạp, ảnh hưởng của cuộc CMCN 4.0, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống trong phạm vi khu vực và toàn cầu, những vấn đề cạnh tranh địa chính trị, trong đó có những biểu hiện gay gắt của xung đột thương mại, xung đột vũ trang.

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Trong bối cảnh đó, việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, nhất là trong bối cảnh trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp, đã thông qua các văn kiện, nghị quyết của Đại hội, và đặc biệt những mục tiêu mang tính khát vọng của dân tộc, khẳng định và hướng tới mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Điều này thể hiện khát vọng của cả dân tộc nhưng cũng đặt ra rất nhiều những áp lực, thách thức cho cả hệ thống chính trị. Kết quả tổng kết là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm xây dựng và phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh mới, đặc biệt là dưới tác động của quá trình hội nhập sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ, thay đổi về địa chính trị, nhằm góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Tại buổi làm việc, các ý kiến phát biểu đều cho rằng, việc tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực, do đó công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện tổng kết cần tiến hành khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo các tiêu chí cũng như thời gian theo kế hoạch.

Nguồn: https://vneconomy.vn/tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-09-nq-tw-ve-xay-dung-va-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-doanh-nhan.htm

[ad_2]