[ad_1]

Đó là nhấn mạnh của UBND tỉnh Quảng Nam tại chỉ đạo mới nhất về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/2/2022, UBND tỉnh Quảng Nam phát đi Công văn số 826/UBND-KTN về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Khu công nghiệp Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam Ảnh: Lê Phước Bình

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các hồ sơ, thủ tục và báo cáo cấp có thẩm quyền để ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chủ trì, cùng với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư đề xuất, lồng ghép, bố trí các nguồn lực để đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp chịu trách nhiệm rà soát, nắm chắc số lượng và nhu cầu về nhà ở của công nhân trong các khu công nghiệp để phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư hoặc mời gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở công nhân khu công nghiệp, góp phần thu hút công nhân, phục hồi sản xuất phát triển kinh tế.

UBND các thành phố Tam Kỳ và Hội An khẩn trương phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 523/TB-UBND ngày 18/11/2021.

Cùng với đó, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn triển khai xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ trong dự án, phù hợp với tiến độ.

Trường hợp chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại không trực tiếp xây dựng nhà ở xã hội thì bàn giao quỹ đất hoặc nguồn kinh phí từ tiền sử dụng đất cho địa phương để triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội theo đúng quy định; đồng thời, thực hiện các hồ sơ, thủ tục để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn.

[ad_2]