Người không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ có thể phải nộp tiền sử dụng đất. Tùy thuộc vào thời điểm sử dụng đất mà mức tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ là khác nhau.
Theo Điều 6 và Điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP tiền sử dụng đất phải nộp khi làm Sổ đỏ được xác định như sau:

Sử dụng đất ổn định trước ngày 15/10/1993

Số tiền phải nộp khi cấp Sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 gồm 02 trường hợp là không vi phạm và vi phạm pháp luật đất đai.

Lưu ý: Vi phạm pháp luật đất đai có thể được cấp Sổ đỏ theo quy định Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Không vi phạm pháp luật đất đai

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không vi phạm pháp luật nếu được Sổ đỏ thì tiền sử dụng đất phải nộp như sau:

+ Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở;

Diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm có quyết định cấp sổ (giá đất khi Nhà nước thu hồi đất).

+ Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Sổ đỏ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Vi phạm pháp luật đất đai

Với đất để ở:

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã vi phạm pháp luật đất đai như: Sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng…nhưng nay nếu được Sổ đỏ thì phải nộp số tiền như sau:

+ Nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất;

+ Nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm có quyết định cấp Sổ đỏ.

Sử dụng đất không có nhà ở:

Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Sổ đỏ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể của từng loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp…

Sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004

Không vi phạm pháp luật đất đai

Đất có nhà ở:

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất;

– Đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể.

Đất không có nhà ở:

– Sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp sổ đỏ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Vi phạm pháp luật đất đai

Sử dụng đất ở:

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng có vi phạm nhưng nay nếu được cấp Sổ đỏ đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất;

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 100% tiền sử dụng theo giá đất cụ thể.

Đất không có nhà ở:

Nếu được cấp sổ đỏ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể.