Khi mua nhà đất hiện nay chứa nhiều rủi ro như: Đất thuộc quy hoạch, đất đang bị thế chấp…Để tránh những rủi ro đó, khi mua cần tìm hiểu rõ thông tin. Dưới đây là đơn xin thông tin đất đai và hướng dẫn cách viết.

 

Mẫu số 01/PYC

(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT

ngày 30 tháng 6 năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————
……….., ngày………tháng……..năm………….

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ……..Giờ…….phút, ngày……/……/…..…Quyển số ……, Số thứ tự……………..,

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………..

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:………………………………………………

Đại diện là ông (bà)……………………………………………………………………………………..

Số CMTND/Hộ chiếu……………………………………………………………………………………..

cấp ngày…./…../…..tại …………………..; Quốc tịch……………………………………………

2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Số điện thoại………………………; fax………………………; E-mail: ………………………….;

4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số………….…, địa chỉ…………………………………………………..…………………………………..….

(đánh dấu “X” vào nội dung cần cung cấp thông tin):

☐ Thửa đất 1

☐ Người sử dụng đất 2

☐ Quyền sử dụng đất

☐ Tài sản gắn liền với đất

☐ Tình trạng pháp lý   

☐ Lịch sử biến động

☐ Quy hoạch sử dụng đất

☐ Trích lục bản đồ

 Trích sao GCNQSDĐ

☐ Giao dịch đảm bảo

 ☐ Hạn chế về quyền

☐ Giá đất       

 Tất cả thông tin trên

5. Mục đích sử dụng dữ liệu:

……..…………………………………………………………………………………………………….

6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: ……….….……bộ

☐ Bản sao giấy chụp lại

☐ Gửi EMS theo địa chỉ

☐ Nhận tại nơi cung cấp

☐ Fax

☐ Lưu trữ điện tử USB, CD

☐ Email

7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên

và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

Ví dụ cách ghi mẫu đơn:

Mẫu số 01/PYC

(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BN, ngày 02 tháng 5 năm 2019

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ……..Giờ…….phút, ngày……/……/…..…Quyển số ……, Số thứ tự……………..,

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

 

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu: Nguyễn Quang H

Đại diện là ông (bà)……………………………………………………………………………………..

Số CMTND/Hộ chiếu: 0309xxx182

Cấp ngày: 08/8/2010 tại Công an tỉnh BN; Quốc tịch: Việt Nam.

2. Địa chỉ: Số xx, đường Trần Phú, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh BN.

3. Số điện thoại: 0964xxx730; fax………………………; E-mail: ………………………….;

4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số 168, địa chỉ: Số xxx, đường Trần Phú, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh BN.

(đánh dấu “X” vào nội dung cần cung cấp thông tin):

☐ Thửa đất 

☐ Người sử dụng đất 

☐ Quyền sử dụng đất

☐ Tài sản gắn liền với đất

☐ Tình trạng pháp lý        

☐ Lịch sử biến động

☐ Quy hoạch sử dụng đất

☐ Trích lục bản đồ

☐ Trích sao GCNQSDĐ

☐ Giao dịch đảm bảo

 ☐ Hạn chế về quyền

☐ Giá đất    

 Tất cả thông tin trên

5. Mục đích sử dụng dữ liệu:

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: 01 bộ

☒ Bản sao giấy chụp lại

☐ Gửi EMS theo địa chỉ

☒ Nhận tại nơi cung cấp

☐ Fax

☐ Lưu trữ điện tử USB, CD

☐ Email

7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên

và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

Hướng dẫn viết đơn xin thông tin đất đai

1 – Thông tin của người yêu cầu cung cấp thông tin đất đai

+ Với tổ chức: Ghi tên tổ chức, với tổ chức phải ghi thông tin của người đại diện (Ví dụ với công ty: Người đại diện thì căn cứ vào điều lệ của Công ty).

+ Với cá nhân: Ghi họ và tên của cá nhân người xin thông tin, số chứng minh thư nhân nhân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch.

2 – Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của thửa đất

– Ghi rõ thông tin thửa đất cần xin thông tin, gồm: Số thửa đất, địa chỉ của thửa đất.

– Nội dung thông tin cần cung cấp:

– Tùy thuộc vào mục đích người yêu cầu cung cấp thông tin mà có thể xin toàn bộ hoặc xin từng mục.

Ví dụ:  Với mục đích lấy thông tin để mua đất thì cần biết thửa đất đó có “chính chủ” không? Diện tích thửa đất, tình trạng pháp lý (có thế chấp không?)…thì nên xin toàn bộ thông tin về thửa đất.

Lưu ý :

Tại ô dữ liệu thửa đất, dữ liệu người sử dụng đã bao gồm thông tin cụ thể như sau :

+ Dữ liệu thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.

+ Dữ liệu người sử dụng đất bao gồm: Họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.

3 – Mục đích sử dụng dữ liệu

Người yêu cầu cung cấp thông tin ghi rõ mục đích sử dụng dữ liệu về thửa đất như: Nhận chuyển nhượng, thế chấp…

Tải file word tại đây