[ad_1]

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 1765/STNMT-TTr về việc tiếp tục thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm đất đai.

Điểm tên 67 doanh nghiệp vi phạm đất đai tại Thanh Hóa

Ảnh minh họa

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các Công văn báo cáo.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh cập nhật danh sách 46 trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai phải đăng công khai và 06 trường hợp đăng công khai vi phạm pháp luật đất đai đã khắc phục xong vi phạm trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện rà soát, tiếp tục cập nhật bổ sung thêm 21 trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai và cập nhật thêm 2 trường hợp đang đăng công khai đã khắc phục xong vi phạm pháp luật đất đai.

Như vậy, tính đến ngày 06/3/2022, có tất cả 67 trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai phải đăng công khai và 08 trường hợp đăng công khai vi phạm pháp luật đất đai đã khắc phục xong vi phạm trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai tại Thanh Hóa:

Điểm tên 67 doanh nghiệp vi phạm đất đai tại Thanh Hóa

Điểm tên 67 doanh nghiệp vi phạm đất đai tại Thanh Hóa

Điểm tên 67 doanh nghiệp vi phạm đất đai tại Thanh Hóa

Điểm tên 67 doanh nghiệp vi phạm đất đai tại Thanh Hóa

[ad_2]