[ad_1]

Ngày 12/5/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – Lê Đức Giang ký Công văn số 6612/UBND-NN về việc Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn xin chuyển nhà ở tập thể thành căn hộ độc lập cấp cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa nhận được Công văn số 51/CV/ĐLS-HĐQT ngày 09/3/2022 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn về việc xin chuyển nhà ở tập thể thành căn hộ độc lập cấp cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3755/STNMT-QLĐĐ ngày 10/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai năm 2013, nguyên tắc sử dụng đất là phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thọ Xuân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 24/8/2021, khu đất Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn xin chuyển thành căn hộ độc lập nêu trên có chức năng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Vì vậy, việc Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn xin chuyển nhà ở tập thể thành căn hộ độc lập cấp cho cán bộ công nhân viên của Công ty là không có cơ sở để giải quyết.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/chu-tich-tinh-thanh-hoa-bac-de-xuat-chuyen-nha-o-tap-the-thanh-can-ho-doc-lap-109684.html

[ad_2]