[ad_1]

ATS bị phạt tiền do hàng loạt vi phạm hành chính

Ngày 28/02/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Suất ăn Công nghiệp Atesco (HNX: ATS).

Thứ nhất, phạt tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của ATS không thể hiện dòng tiền liên quan đến khoản phải thu về cho vay trị giá 5.9 tỷ đồng đối với ông Vũ Thành Đức trong năm 2018 là sai lệch so với thông tin tại Khoản 4 Mục V Thuyết minh Báo cáo tài chính này; Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 do Công ty tự lập có các chỉ tiêu sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán về một số chỉ tiêu tài chính.

Để khắc phục hậu quả, ATS bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Thứ hai, phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 2802/2020/ATS/NQ-HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của Công ghi nhận thiếu các Nghị quyết của HĐQT.

Thứ ba, phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này. Chi tiết hơn, tại thời điểm 31/12/2019, ATS có khoản phải thu về cho vay trị giá 15.22 tỷ đồng với ông Phạm Anh Tuấn – cổ đông cá nhân của Công ty; đồng thời có khoản phải thu về cho vay trị giá hơn 5.5 tỷ đồng với ông Trần Anh Quân – Thành viên Ban Kiểm soát nhưng khoản cho vay đối với ông Trần Anh Quân chưa được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định.

Với các hành vi trên, ATS bị phạt hành chính tổng cộng 230 triệu đồng.

Duy Na

[ad_2]