[ad_1]

Thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (Hình từ internet)

Ngày 24/11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3468/QĐ-BTNMT về việc công bố Thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

(1) Trình tự thực hiện

– Bước 1:

Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định;

– Bước 2:

Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đến các thành viên của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 3: Lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

– Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất, gửi thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để hoàn chỉnh hồ sơ;

Bước 4: Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh

– Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

– Căn cứ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được hoàn thiện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt thực hiện xong trước ngày 31 tháng 12.

(2) Cách thức thực hiện: Theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Biểu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

– Tờ trình, báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

– Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm và các bản đồ chuyên đề;

– Đĩa CD lưu dữ liệu về kế hoạch quy hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

(4) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy định.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Ủy ban nhân dân cấp huyện.

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

(8) Phí, lệ phí (nếu có): Kinh phí kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn sự nghiệp kinh tế.

Xem thêm Quyết định 3468/QĐ-BTNMT có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.

 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/bat-dong-san/56816/thu-tuc-tham-dinh-phe-duyet-ke-hoach-su-dung-dat-hang-nam-cap-huyen

[ad_2]