Mẫu Đơn khởi kiện mới nhất

Trong một vụ án dân sự, khi có tranh chấp thì người có quyền lợi phải chuẩn bị mẫu Đơn khởi kiện theo quy định. Sau đây là mẫu đơn…

Luật Công chứng 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014…