[ad_1]

Trong khó khăn hoạn nạn mới hiểu lòng người. Chiến tranh và loạn lạc thời Tam Quốc cho thấy nội hàm của rất nhiều đạo lý. Chính nghĩa trong Tam Quốc chủ yếu ở Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, đặc biệt là sự nhân từ và chính trực của Lưu Bị.

Khi Lưu Bị đang rất cần một chỗ đứng trong cuộc chiến giữa các anh hùng, Đào Khiêm đã đề nghị bàn giao Từ Châu cho ông tới ba lần, nhưng Lưu Bị cuối cùng không muốn. Sau đó, Đào Khiêm bị ốm nặng và chết, trước khi mất còn dặn các thủ hạ Mi Chú và Trần Đăng đón Lưu Bị về Từ Châu, hết sức giúp Lưu Bị. My Trúc và Trần Đăng làm theo nhưng Lưu Bị vẫn từ chối. Khổng Dung cũng tham gia thuyết phục Lưu Bị chấp nhận việc tiếp quản Từ Châu cũng không được. Sau khi Đào Khiêm được chôn cất, quân Từ Châu cũng xin Lưu Bị chấp bút, Lưu Bị vẫn khước từ, ngày hôm sau, dân chúng Từ Châu khóc lóc xin Lưu Bị trấn thủ Từ Châu, Lưu Bị đã chấp nhận. Chính danh của Lưu Bị là điều mà người thường không làm được.

Sau trận Tân Dã, quân đội của Tào Tháo tràn khắp các ngọn núi, chia thành tám nhóm và bao vây Sở Thành nơi Lưu Bị tọa lạc. Tào Tháo thuyết phục ông đầu hàng nên không tấn công ngay nhưng ông không chấp nhận. 

Lưu Bị hỏi Khổng Minh, Khổng Minh nói: “Hoàng Thúc có thể nhanh chóng bỏ Sở Thành và về Tương Dương nghỉ ngơi một lát”. Lưu Bị nói: “Nhân dân sẽ ở lại với ta lâu dài, ta có bỏ họ được không? Khổng Minh nói: Nói với mọi người: nếu muốn, hãy đi với Lưu Hoàng Thúc, nếu không muốn, hãy ở lại”. Sau khi thông báo cho mọi người, người dân trong thành đã đồng thanh hô lớn: “Dù tôi chết nhưng tôi xin đi theo Lưu Hoàng Thúc”. Rồi đồng loạt cùng khóc lóc xin theo.

Quân lính giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, đưa nam nữ qua sông. Lưu Bị ở trên thuyền nhìn thấy cảnh này, vừa khóc vừa nói: “Chỉ một mình ta làm cho thiên hạ phải gánh chịu đại họa này, ta làm sao sống được!” Định nhảy xuống sông chết, được tả hữu cứu. Khi thuyền đến bờ nam, nhìn lại mọi người thấy có người chưa qua, bèn hô lớn về phía nam để mọi người yên tâm, liền sai người cho thuyền quay lại đón, Lưu Bị không lên ngựa cho đến khi mọi người đã vượt qua sông.

Tai họa sắp xảy ra, ai có thể che chở cho những người dân như Lưu Bị có thể làm? Đem theo dân chúng và hành quân là điều tối kỵ của phép dùng binh, Lưu Bị đâu phải không biết điều này, nhưng ông chỉ có thiên hạ trong lòng nên mới làm như vậy.

Sau khi đến bên ngoài cổng thành Tương Dương, cháu trai của Lưu Bị là Lưu Công không chịu mở thành và bắn một mũi tên ngẫu nhiên, lúc này một người tên là Ngụy Diên trong thành đã xông vào đánh chết chủ thành và mở cổng thành, mắng rằng: “Chú Lưu của ngươi sẽ dẫn quân vào thành và cùng ta giết những kẻ phản bội!” Trương Phi nhảy ngựa tiến vào, nhưng Lưu Bị đã ngăn lại và nói: “Đừng làm cho dân chúng hoảng sợ!” Lúc này, quân phòng thủ trong thành đang đánh nhau. Lưu Bị nói: “Tôi muốn bảo vệ dân chúng. Thật đau lòng người! Ta không muốn vào Tương Dương!” Vì vậy, Ông dẫn đoàn người đi nhìn về phía Giang Lăng.

Lưu Bị không chiếm đoạt Tương Dương và Tào Tháo tiến vào Tương Dương mà không đổ máu. Có hơn 100.000 binh sĩ và thường dân đi với Lưu Bị, hàng ngàn xe cộ, lớn, nhỏ và không biết bao nhiêu hành lý, trong trường hợp này, hành trình hàng ngày chỉ có thể đi được hơn mười dặm, trong khi đó quân đội của Tào Tháo đuổi quá nhanh, Khổng Minh nói: “ Thưa chúa công, tốt hơn là tạm thời bỏ dân để đi trước”. Lưu Bị vừa khóc vừa nói: “Tính mạng của dân chúng quan trọng nhất, ta không nỡ bỏ rơi họ vào lúc này?” Điển cố đó được đời sau ca tụng rằng: “Gặp hoạn nạn thì nhân từ, có lòng cứu dân, lên thuyền cùng ba quân mà mắt đẫm lệ. Đến ngày nay, những bậc trưởng bối vẫn nhớ đến vị Hoàng đế ở cửa sông Tương Giang”

Khi quân Tào Tháo áp đảo phía sau, quân dân của Lưu Bị bỏ chạy tán loạn.

Do quân dân đi quá chậm, quân dân của Lưu Bị bị quân Tào tàn sát, giết chết rất nhiều, My phu nhân, Cam phu nhân và con trai A Đẩu (Lưu Thiện) bị quân Tào Tháo bắt, rất may được Triệu Tử Long mạo hiểm đột phá vòng vây giải cứu được A Đẩu. My phu nhân đã nhảy xuống giếng tự vẫn để khỏi vướng chân Triệu Tử Long.

Sự chính trực của Lưu Bị còn nằm ở niềm tin không thể chối cãi vào những người anh em kết nghĩa. Sau khi Lưu, Quan và Trương bị quân đội của Tào Tháo đánh cho tan dã, ba anh em mỗi người một ngả, Lưu Bị là người duy nhất chạy đến Thanh Châu trong cuộc hỗn chiến và được Viên Thiệu bảo vệ. Quan Vũ vì bảo vệ hai Phu Nhân của Lưu Bị mà dơi vào tay Tào Tháo. Về sau, khi Tào Tháo giao chiến với Viên Thiệu, Lưu Bị lần đầu tiên nhìn thấy Quan Vũ ở trong quân Tào, ở bên quân Viên Thiệu, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là: “Tạ ơn trời, hóa ra sư đệ của ta đang ở chỗ Tào Tháo!” Không nghi ngờ gì nữa, người bình thường sẽ nghĩ ngay rằng Quan Vũ sẽ thay lòng đổi dạ, nhưng Lưu Bị không nghĩ vậy, đây không phải điều mà người thường có thể làm được.

Sự nhân đức, tài trí của Lưu Bị còn thể hiện ở ba lần cất công đến lều tranh để cầu Gia Cát Lượng mặc dù khi ấy Gia Cát Lượng còn rất trẻ, mới 27 tuổi. Trong hai lần đầu Lưu Bị đến nhưng không gặp được Gia Cát Lượng, ông phải chịu nhiều dao động về tâm lý, nhưng ông không phàn nàn gì cả, đợi đến mùa xuân năm sau, chọn ngày lành, ăn chay ba ngày rồi thay quần áo đi cầu Gia Cát Lượng. Tâm cầu hiền tài của ông quả là không ai có thể so được.

Biên tập: Thành Nhân
Nguồn dịch: epochtimes

Xem thêm

[ad_2]