[ad_1]

Thực hiện ý kiến chỉ đạo từ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này vừa có văn bản đề nghị rà soát, điều chỉnh diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch vẫn còn một số thiếu sót, bất cập do một số địa phương, đơn vị chủ rừng chưa rà soát kỹ diện tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hợp pháp để sử dụng vào mục đích không phải lâm nghiệp.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, thời gian vừa qua có một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã gửi đơn thư đến UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… (tập trung tại huyện Lạc Dương, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt) phản ánh tình trạng khu vực đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hợp pháp để sử dụng vào mục đích không phải lâm nghiệp, nhưng hiện nay vẫn được quy hoạch là đất lâm nghiệp.

Thực tiễn này đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; gây khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để đảm bảo tính chính xác của hồ sơ quy hoạch 3 loại rừng, cập nhật kịp thời những diện tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hợp pháp; tránh tình trạng trên cùng một diện tích đất lại cấp sổ cho nhiều đối tượng khác nhau; tránh tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài, tạo ra dư luận không tốt trong quần chúng Nhân dân đối với công tác quy hoạch; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan; đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch 3 loại rừng với các quy hoạch khác có liên quan.

Đồng thời xuất phát từ thực tiễn thực hiện triển khai quy hoạch trong thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp, khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa tiến hành nhiều công việc có liên quan.

Theo đó, đề nghị rà soát, thông báo rộng rãi đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các đơn vị chủ rừng nhà nước, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn nắm rõ, đầy đủ thông tin diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, rà soát lại diện tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp, nhưng hiện nay vẫn thuộc đất quy hoạch lâm nghiệp, để tổng hợp, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với mục đích sử dụng đất, tích hợp vào quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn.

Việc rà soát, điều chỉnh diện tích đưa ra hoặc đưa vào quy hoạch lâm nghiệp phải đảm bảo với số liệu diện tích quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 08/3/2021; đảm bảo chất lượng trong công tác rà soát, điều chỉnh và tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, việc rà soát, điều chỉnh các đối tượng nêu trên thì chủ tịch UBND địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tính chính xác, cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh nếu phát sinh đơn thư khiếu nại của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc diện tích đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp nhưng vẫn được quy hoạch là đất lâm nghiệp thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết đơn thư của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó tại tỉnh Kon Tum, từ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo UBND huyện Đăk Glei thu hồi, huỷ 758 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân, do cấp chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể đang quản lý, sử dụng đất trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh với diện tích 227,2 ha.

[ad_2]