ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KHÁNH HÒA
——-

Số: 30/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2014/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

————————

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Thông báo số 434/TB-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tnh về việc phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện một số nội dung quản lý nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3468/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi nội dung tại khoản 3 Điều 4 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (ban hành kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh) như sau:

3. Trường hợp thửa đt có nhiều cạnh, hình dạng phức tạp khi tách tha đủ diện tích của lô đất nhưng không đủ bề rộng, chiều sâu của lô đất theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.”

Điu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2016.

Các điều, khoản khác tại Quy định ban hành kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ủy ban thường vụ Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
– Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
– Các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh;
– Đài phát thanh, truyền hình Khánh Hòa;
– Trung tâm Công báo Khánh Hòa;
– Sở Tư pháp;
– Báo Khánh Hòa;
– Lưu VT, HgP, BN, MN, VC, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Công Thiên