ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

___________

Số: 08/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

An Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 53/TTr-STNMT ngày 11 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 3 năm 2020 và thay thế Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– TT.TU, HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;

– Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;

– Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

– UBND huyện, thị xã, thành phố;

– VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN, KTTH, KGVX, NC, TH;

– Cổng thông tin điện tử An Giang;

– Trung tâm Công báo – Tin học;

– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Thư