[ad_1]

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề với người lao động bị thu hồi đất mới nhất

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề với người lao động bị thu hồi đất mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Người lao động bị thu hồi đất gồm những ai?

Theo Điều 2 Quyết định 63/2015/QĐ-TTg thì người lao động bị thu hồi đất bao gồm:

– Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP) (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp);

– Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất kinh doanh).

2. Điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề với người lao động bị thu hồi đất 

Theo Điều 3 Quyết định 63/2015/QĐ-TTg thì người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm;

– Trong độ tuổi lao động.

3. Thời hạn hỗ trợ đào tạo nghề với người lao động bị thu hồi đất 

Theo Điều 4 Quyết định 63/2015/QĐ-TTg thì người lao động bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.

4. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề với người lao động bị thu hồi đất mới nhất

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề với người lao động bị thu hồi đất theo Điều 5 Quyết định 63/2015/QĐ-TTg như sau:

– Người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được hỗ trợ như sau:

+ Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: Được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 46/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

+ Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được hỗ trợ học phí cho một khóa học.

Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt;

+ Vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

– Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách quy định tại Điều 5 Quyết định 63/2015/QĐ-TTg.

5. Nguyên tắc và các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Nguyên tắc và các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo Điều 83 Luật Đất đai 2013 như sau:

– Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

+ Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật Đất đai 2013 còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

+ Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

– Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

+ Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

+ Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

+ Hỗ trợ khác.

 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/bat-dong-san/56688/chinh-sach-ho-tro-dao-tao-nghe-voi-nguoi-lao-dong-bi-thu-hoi-dat-moi-nhat

[ad_2]