Văn bản hợp nhất quy định về cấp sổ đỏ, hồ sơ địa chính

Văn bản hợp nhất quy định về cấp sổ đỏ, hồ sơ địa chính

– Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính;

– Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính;

– Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

– Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP;

– Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp;

– Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

– Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

– Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.

Châu Thanh

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/nha-dat/39880/van-ban-hop-nhat-quy-dinh-ve-cap-so-do-ho-so-dia-chinhDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: