Thị trường bất động sản là nơi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi bất động sản và các quyền về bất động sản.

Đối tượng của các giao dịch trên thị trường này chính là bất động sản, tức là các loại tài sản không thể di dời được như đất đai, nhà cửa, tài sản gắn liền với đất đai và các tài sản khác mà pháp luật quy định là bất động sản. –

Thị trường bất động sản là một trong những thị trường quan trọng trong nền kinh tế quốc dân bởi bất động sản không chỉ là các tài sản có giá trị rất lớn về mặt kinh tế mà còn là loại tải sản có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Ở hầu hết các nước trên thế giới, đất đai thuộc SỞ hữu tư nhân vì vậy thị trường bất động sản đã được biết đến và thừa nhận một cách chính thức và có quá trình phát triển lâu dài. Ở Việt Nam, các giao dịch mua bán nhà ở – một trong các loại bất động sản được thừa nhận trong xã hội và là các giao dịch được thực hiện mang tính tự phát. Chỉ từ khi chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì thị trường bất động sản mới bắt đầu được hình thành và từng bước được thừa nhận về mặt quản lí nhà nước.

Việc phát triển thị trường bất động sản đã được đề cập từ Đại hội Đẳng lần thứ VII (năm 1991) và xác định rõ hơn trong Nghị quyết Đại hội IX của Đảng (năm 2001) theo đó Việt Nam sẽ phát triển thị trường bất động sản, bao gồm cả quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, từng bước mở thị trường bất động sản cho người Việt Nam Ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia đầu tư tại Việt Nam. Đặc biệt Hội nghị Ban chấp hành trung ương 7 Khoá IX đã xác định quyền sử dụng đất là hàng hoá đặc biệt, đồng thời khẳng định chính sách phát triển thị trường bất động sản của nước ta là chủ động phát triển vững chắc thị trường bất động sản với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, không tách rời thị trường quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất, chống đầu cơ đất đai. Những nguyên lí kể trên đã bước đầu được thể chế hoá trong Luật đất đai năm 2003.

Ở Việt Nam, theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, bất động sản là những tài sản không di dời được bao gồm đất đai, nhà ở, công trình xây dựng gắn với đất đai kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó các tài sản khác gắn liền với đất đai và các tài sản khác do pháp luật quy định là bất động sản. Tuy nhiên, trong các loại tài sản là bất động sản vừa nêu, không phải tất cả các bất động sản đều trở thành đối tượng mua bán trên thị trường. Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lí, chính vì thế, đất đai không thể trở thành đối tượng của việc mua bán, giao dịch trên thị trường, thay vào đó, chỉ có quyền sử dụng đất được coi là đối tượng có thể dịch chuyển bằng các giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, các giao dịch này phải tuân theo những điều kiện, trình tự, thủ tục rất nghiêm ngặt do pháp luật quy định. Như vậy, khác với nhiều quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam không có thị trường đất đai mà chỉ có thị trường quyền sử dụng đất.