Sửa đổi nhiều quy định về sổ đỏ hộ gia đình trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sửa đổi nhiều quy định về sổ đỏ hộ gia đình trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Hình từ internet)

Sửa đổi nhiều quy định về sổ đỏ hộ gia đình trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

1. Sửa đổi khái niệm hộ gia đình sử dụng đất

Theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), hộ gia đình sử dụng đất gồm những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, có quyền sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Hiện nay, theo khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

2. Sổ đỏ hộ gia đình có thể ghi tên tất cả thành viên (Đề xuất)

2.1. Sổ đỏ hộ gia đình ghi tên ai theo pháp luật hiện hành

Điểm c, khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

Điều 5. Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau:

c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Sau đó, điều khoản này bị sửa đổi bởi khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT như sau:

Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Tuy nhiên, khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT đã bị ngưng hiệu lực bởi Điều 1 Thông tư 53/2017/TT-BTNMT.

Như vậy, hiện hành sổ đỏ cấp cho hộ gia đình chỉ ghi tên của chủ hộ gia đình hoặc người đại diện là thành viên của hộ gia đình nếu chủ hộ không có chung quyền sử dụng đất của hộ.

2.2. Sổ đỏ hộ gia đình có thể ghi tên tất cả thành viên (Đề xuất)

Theo khoản 5 Điều 143 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp một Giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên trên Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. Đối với trường hợp giấy chứng nhận đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, nếu các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì được cấp đổi Giấy chứng nhận và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất.

Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp một Giấy chứng nhận ghi tên đại diện hộ gia đình trên Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện hộ gia đình.

Như vậy, theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thì sổ đỏ hộ gia đình có thể ghi tên tất cả thành viên.

3. Thành viên hộ gia đình được thỏa thuận để ghi tên trên sổ đỏ hộ gia đình

Cũng theo khoản 5 Điều 143 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thì việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên sổ đỏ hộ gia đình do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/bat-dong-san/45277/sua-doi-nhieu-quy-dinh-ve-so-do-ho-gia-dinh-trong-du-thao-luat-dat-dai-sua-doiDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: