Việc phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn TP. Kon Tum còn tùy tiện, chưa được công khai theo quy định, vi phạm trình tự, thủ tục.

Phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch ở TP. Kon Tum còn tùy tiện

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch một số thị trấn và Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của một số huyện như Đắk Hà, Ngọc Hồi, Kon Rẫy… không được cập nhật đầy đủ, chưa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất (điều chỉnh) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) đã gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, vi phạm khoản 9, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 bổ sung Điều 7a về quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Tại TP.Kon Tum, Thanh tra Chính phủ nhận thấy, việc UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2973/UBND-HTKT ngày 11/11/2019 giao và UBND TP. Kon Tum phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với một số quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh là không đúng quy định tại Điều 5, Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 4/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh là vi phạm điểm 3, khoản 10, Điều 29, Luật số 35/2018/QH14.

Mặt khác, UBND TP. Kon Tum ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với Đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm phường Duy Tân, TP. Kon Tum (tỷ lệ 1/2000) khi không có báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị là vi phạm khoản 10, Điều 19, Luật số 35/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan.

Việc UBND tỉnh Kon Tum ban hành các quyết định (số 1234/QĐ-UBND ngày 7/11/2018 ; số 737/QĐ-UBND ngày 6/7/2016; số 1389/QĐ-UBND ngày 13/12/2018; số 207/QĐ-UBND ngày 1/3/2019; số 358/QĐ-UBND ngày 16/4/2019) về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với một số đồ án trong khi chưa có kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, không lấy đầy đủ ý kiến cộng đồng dân cư là vi phạm khoản 1, Điều 51, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, điểm 1, khoản 10, Điều 29, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Năm 2019, UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt quy hoạch chi tiết Dự án Trung tâm Thể dục thể thao và các công trình phụ trợ, trong đó điều chỉnh một phần đất văn hóa, thể thao sang đất ở (để tổ chức đấu giá), trong khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất thể dục thể thao là không đúng quy định, không phù hợp với Đồ án quy hoạch chung TP. Kon Tum (được phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 1/11/2016), thể hiện sự tùy tiện trong việc lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

Mặt khác, trong quy hoạch Nhà công vụ Công an tỉnh Kon Tum còn có vi phạm. Đó là, UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nhà công vụ này là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 51, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (chưa có kế hoạch điều chỉnh, chưa lấy đầy đủ ý kiến dân cư, chưa công khai theo quy định). UBND TP. Kon Tum giới thiệu địa điểm xây dựng công trình trong khi quy hoạch xây dựng là đất ở đô thị và đất giao thông, vi phạm khoản 2, Điều 70, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.

Khi thông báo giới thiệu địa điểm, hết thời hạn và diện tích thực hiện dự án khác nhau, khi chưa có thông báo giới thiệu địa điểm thay thế nhưng thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đang hoàn thiện tòa nhà 9 tầng là thể hiện sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng, vi phạm Điều 70, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Như vậy, qua thanh tra cho thấy, việc phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn TP. Kon Tum còn tùy tiện, chưa được công khai theo quy định, vi phạm trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo Điều 51, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, vi phạm điểm 1 và điểm 4, khoản 10, Điều 99, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: