Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2021, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước hầu hết đều kinh doanh có lãi và nộp ngân sách tới 108.700 tỷ đồng…

UBND TP. Hồ Chí Minh nhiều lần bị giục vì chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp.
UBND TP. Hồ Chí Minh nhiều lần bị giục vì chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (lần 2).

Theo đó, kết quả xếp loại của các doanh nghiệp nhà nước khối Trung ương, có 119/142 doanh nghiệp nhà nước được các cơ quan đại diện chủ sở hữu xếp loại doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 83,8%).

 

“Năm 2021, trong số 142 doanh nghiệp có 134 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chiếm gần 95%; 7 doanh nghiệp kinh doanh lỗ. Số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước năm 2021 là 71 nghìn tỷ đồng”, Bộ Tài chính cho hay.

Trong đó, có 91 doanh nghiệp xếp loại A (chiếm 76,4% tổng số doanh nghiệp được xếp loại), 19 doanh nghiệp xếp loại B (chiếm 16% tổng số doanh nghiệp được xếp loại), 9 doanh nghiệp xếp loại C (chiếm 7,6% tổng số doanh nghiệp được xếp loại).

Đối với kết quả xếp loại của các doanh nghiệp nhà nước khối địa phương, có 264/270 doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá xếp loại (đạt tỷ lệ 97,8%).

Trong đó, 172 doanh nghiệp xếp loại A (chiếm 65,2% tổng số doanh nghiệp được xếp loại); 64 doanh nghiệp xếp loại B (chiếm 24,2% tổng số doanh nghiệp được xếp loại) và 28 doanh nghiệp xếp loại C (chiếm 10,6% tổng số doanh nghiệp được xếp loại).

Bộ Tài chính cũng thông tin tổng hợp về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước.

Thứ nhất, về kết quả giám sát tài chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (khối Trung ương) đối với các doanh nghiệp nhà nước (100% vốn nhà nước), trên cơ sở báo cáo của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, các doanh nghiệp, Bộ Tài chính tổng hợp số liệu của 142 doanh nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cả nước.

Kết quả cho thấy tổng doanh thu năm 2021 của 142 doanh nghiệp nhà nước là 1.076 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tổng doanh thu của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu là 692 nghìn tỷ đồng (tăng 10,2% so với năm 2020), chiếm 64,31% tổng doanh thu năm 2021.

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 88,6 nghìn tỷ đồng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số doanh nghiệp nhà nước năm 2021 tại tỉnh Bình Định.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số doanh nghiệp nhà nước năm 2021 tại tỉnh Bình Định.

Tổng số lỗ phát sinh năm 2021 của 7 doanh nghiệp là 0,62 nghìn tỷ đồng (giảm 75,2% so với năm 2020). Tổng số lỗ lũy kế đến năm 2021 là 5,08 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng hợp số liệu của 64 doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho thấy: Tổng doanh thu năm 2021 là 515 nghìn tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 60 nghìn tỷ đồng.

 

Trong số 270 doanh nghiệp, có 221 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chiếm tỷ trọng trên 80%; 45 doanh nghiệp kinh doanh lỗ. Tổng lỗ phát sinh năm 2021 là 274 tỷ đồng (giảm 17% so với năm 2020), 4 doanh nghiệp còn lại không báo cáo lãi, lỗ.

“Đối với các doanh nghiệp báo lỗ, tổng số lỗ phát sinh năm 2021 là 12,6 nghìn tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế đến năm 2021 là 27,8 nghìn tỷ đồng”, Bộ Tài chính thông tin.

Thứ hai, về kết quả giám sát tài chính của các UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khối địa phương), đối với các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính tổng hợp số liệu của 270 doanh nghiệp nhà nước khối địa phương.

Kết quả cho thấy tổng doanh thu năm 2021 là 85,8 nghìn tỷ đồng (giảm 21,8% so với năm 2020). Tổng lợi nhuận sau thuế là 8,7 nghìn tỷ đồng (giảm 24% so với năm 2020). Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách trong năm 2021 là 28,9 nghìn tỷ đồng (giảm 22,3% so với năm 2020).

Thứ ba, đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước, tổng hợp số liệu của 274 doanh nghiệp cho thấy tổng doanh thu năm 2021 là 74,3 nghìn tỷ đồng (tăng 2% so với năm 2020).

Tổng lợi nhuận sau thuế của 274 doanh nghiệp là 4,9 nghìn tỷ đồng (giảm 5,8% so với năm 2020). Số phát sinh phải nộp ngân sách trong năm là 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 44% so với năm 2020.

Trong số 270 doanh nghiệp, có 221 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chiếm tỷ trọng trên 80%; 45 doanh nghiệp kinh doanh lỗ. Tổng lỗ phát sinh năm 2021 là 274 tỷ đồng (giảm 17% so với năm 2020), 4 doanh nghiệp còn lại không báo cáo lãi, lỗ.

Nguồn: https://vneconomy.vn/nhieu-doanh-nghiep-nha-nuoc-lai-dam-nop-ngan-sach-gan-110-000-ty-dong-nam-2021.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: