Ngày 27 tháng 06 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013:
Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 9 triệu đồng/tháng – Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Theo Nghị định này, từ ngày 01/07/2013, Chính phủ quy định cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh sẽ được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế là 9 triệu đồng/tháng (tương đương 108 triệu đồng/năm). Trong đó, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc  (có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng) mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng và mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 01 lần vào 01 người trong năm tính thuế.

Nghị định cũng nêu rõ, ngoài giảm trừ gia cảnh, người nộp thuế còn được giảm trừ các khoản đóng góp cho các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tàn tật, người già không nơi nương tựa hoặc Quỹ từ thiện, Quỹ nhân đạo, Quỹ khuyến học vào thu nhập chịu thuế.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết về 14 nhóm thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha mẹ đẻ (nuôi) với con đẻ (nuôi); ông bà nội (ngoại) với cháu nội (ngoại); anh chị em ruột với nhau; hoặc thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất 01 nhà, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam; hoặc thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013 và thay thế các Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 và Điều 2 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010.