Các sách Tử Vi bên Trung Quốc không có nói đến một sao Đào Hoa đứng tách riêng như khi khoa này truyền qua Việt Nam. Trung Quốc gọi Tham Lang là sao mang tính chất đào hoa bởi vậy khi Tham Lang đứng với Tử Vi họ cho như thế là Đào hoa phạm chủ.


Vậy xuất xứ của sao Đào Hoa ở đâu ? Khoa Tử Bình ghi rõ tên Đào hoa
tinh theo niên chi là Dần Ngọ Tuất mà gặp nguyệt chi, nhật chi hay thời
chi có Mão; niên chi Hợi Mão Mùi gặp các chi kia là Tí; niên chi Thân Tí
Thìn gặp các chi kia là Dậu; niên chi Tỵ Dậu Sửu gặp các chi kia là
Ngọ. Theo Tử Bình thì một lá số có thể nhiều sao Đào Hoa. Tỉ dụ niên chi
Ngọ gặp tháng Mão, ngày Mão chẳng hạn.

Đào Hoa mà khoa Tử Vi Việt vẫn dùng cũng căn cứ vào niên chi rồi theo
các cung Tí Ngọ Mão Dậu mà an, nếu niên chi Dần thì an Đào Hoa tại Mão,
niên chi Tỵ thì an Đào Hoa ở Ngọ…

Theo sách vở Trung Quốc mang cái tên “hàm trì” (tên khác của Đào Hoa)
nó đựơc tính theo vòng Tướng Tinh cùng mười hai sao như vòng Thái Tuế
vòng Trường Sinh và Lộc Tồn.

Theo vòng Tướng Tinh thì “Hàm Trì” bao giờ cũng vào bốn cung Tí Ngọ
Mão Dậu chắc cổ nhân Thái Âm đã không dùng vòng Tướng Tinh mà chỉ chọn
ra sao Đào hoa cùng với sao Hoa Cái.

Vòng Tướng Tinh gồm có: Tướng Tinh, Phan An, Tuế Dịch, Tức Thần, Hoa
Cái, Kiếp Sát, Tai Sát, Thiên Sát, Chỉ Bối, Hàm Trì, Nguyệt Sát, Vong
Thần.

Chọn ra thấy dản lược hơn, những sao kia hơi thừa. Những sao này sẽ
luận sau. Trở lại sao Đào Hoa, sách Tử Vi Đẩu Số Tinh Diệu Tổng Đàm
viết: “Hàm Trì là sao thuộc vòng Tướng Tinh, tính theo hàng chi của năm,
sao này cũng có lưu niên nữa, trường hợp “Hàm Trì” trên lá số lại gặp
lưu niên Hàm Trì thì ảnh hưởng tăng cường.

Hàm Trì là sao của sắc tình. Nó không nên đi cùng sao Mộc Dục gây ra
sự việc vì sắc tình mà hao tốn phiền lụy. Hàm Trì đi với Tham Lang thành
ra cách “Phiếm thủy đào hoa” con người ăn chơi bả lả. Trong khi khoa Tử
Vi Việt thì Tham Lang đóng cung Tí không gặp Đào Hoa cũng kể như “phiếm
thủy đào hoa”

Nguyên cục hay lưu niên sao Hàm Trì không nên gặp Vũ Khúc, Hóa Kị
hoặc Văn Xương Hóa Kị đưa đến tình trạng người phối ngẫu bất trung.

Các sách Tử Vi Việt giảng rằng: Đào Hoa thuộc Mộc chủ về sự hoan lạc
đa tình mà không nên hiện lên khi vận về già chuyển ra buồn thương. Đào
Hoa lúc trẻ là đỗ đạt, đám cưới, lúc già là bệnh tật chia ly và đám
tang.

Đào Hoa cần Hồng Loan. Đào Hồng vào cung Quan Lộc hanh thông trên hoạn lộ hoặc trên cuộc phấn đấu gầy dựng cơ nghiêp.

Đào Hồng gặp Nhật Nguyệt đa tình phong lưu. Đào Hồng gặp Không Kiếp
Đà Kình khó khăn trên duyên tình không muộn vợ muộn chồng thì cũng hai
đời chồng vợ.

Đào Hồng đứng với Địa Kiếp dễ bị đắm thuyền và dễ vào vòng tình lụy.
Đào Hồng gặp văn tinh thì ra văn nhân tài tử. Đào Hồng đóng cung Thiên
Di xuất ngoại lập nghiệp.

Hạn có Đào Hồng Hỉ Riêu thì vương vấn tình. Đào Hoa đứng với Thiên
Riêu Đà La Hóa Kị vào số nữ là người đàn bà dâm loạn khó toàn danh tiết.

Những câu phú về Đào Hồng:

– Đào Hồng ngộ Thiên Cơ, đoãn vi sảo họa

(Thiên Cơ gặp Đào Hồng, có hoa tay nhiều năng khiếu nghệ thuật)

– Lãng lý Đào Hoa gia Địa Kiếp tam canh tư tưởng giai nhân

(Đào Hoa Địa Kiếp như hoa đào trôi trên sóng, luôn luôn tơ tưởng tình ái, số trai ăn chơi số gái lẳng lơ)

– Đào Hoa ngộ Phi Liêm, Nguyễn Tịch tấn triều vi túy khách

(Sao Đào Hoa đứng với Phi Liêm Nguyễn Tịch lúc nào cũng say khướt)

– Đào Hoa thủ Mệnh quả thê

(Đào Hoa thủ Mệnh thường xa vợ hoặc hai đời vợ)

– Thân hữu Đào Hồng kiêm Thai Tọa nhi công danh khả tất

(Cung Thân có Đào Hồng Thai Tọa sớm muộn rồi cũng công thành danh toại)

– Đào Hoa phùng Thiên Mã túng khách vô môi?

(Đào Hoa gặp sao Thiên Mã không mối lái cũng theo người?)

– Đào Tang ở Mệnh cung sau trước

Gái lẳng lơ nhỡ bước cầu ô

– Đào Riêu số gái ai hay

Chồng ra khỏi cửa dắt tay trai vào

– Thiên Nguyệt Đức gặp Đào tinh

Trai lấy gái đẹp, vợ lành chồng sang

– Khéo nghề kim chỉ vá may

Hồng Đào Tấu Vũ ở đầy Mệnh cung

– Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan

Vận phùng Thái Tuế khả hoàn thấy chi

– Đào Hồng Thai Hỉ trong ngoài

Ngoài gia Binh Tướng gái trai ngang tàng

– Đào Hồng cùng Thiên Hình tụ hội

Gái tiết trinh hiền nội tề gia

– Quan cung hỉ ngộ Đào Hồng

Thiên Di tối kị Không Kiếp lâm vào

– Thai tinh lại gặp Đào Hoa

Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng

– Vợ chồng viễn phối tha hương

Đào Hồng len lỏi vào hàng Thiên Di

– Kìa nữ mệnh xem tường sau trước

Tử Phá Tham hội ước đa dâm

Thêm Đào Hoa ắt gian truân

Duyên may khó sớm dự phần phượng loan

– Tham Đào số nữ thường dâm loạn

Ở hãm cung hãy đoán cho tường

Tí Ngọ Mão Dậu ấy phường

Nếu có Tuần Triệt lại phường đoan trinh

– Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan

Hạn phùng Tuế Kiếp phụng hoàng rẽ duyên

– Sao Tả Hữu đồng cung gặp gỡ

Mệnh Đào Hoa trước dở sau hay.

– Đào Hoa Thai Hỉ trong cung

Phá Quân Tướng Phục chiếm xung ở ngoài

Có chị em gái theo trai

Say mê đến nổi hoang thai bỏ mình

(Đây nói về cung bào huynh)

– Trong thời Tướng Phá Phục Binh

Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng

Bản cung đối chiếu tinh tường

Anh em có kẻ tư thông hẳn là

(đây là cung bào)

– Phu Đào Kị Kiếp Khốc Hư

Hại chồng mưu kế dễ hầu biết sao.

– Đào Hoa nhi nữ dâm tàng

Tử Phủ nhi nữ lại làng đồng lương

(Đào Hoa vào cung tử tức có gặp Không Kiếp Riêu Hình hoặc các hung sát
tinh thì con cái mới dâm tàng, nếu không thì Đào Hoa thành đông con và
con cái đẹp xinh)

– Nô cung Hoa Cái Đào Hồng

Cùng với Phụ Bật chiếu vào cho nên

Chính thê thứ thiếp tiền duyên

Khác nào giây cát sánh bên cõi cù

– Đào Hoa Nô lại tương phùng

Vong phu mắc tiếng bất trung ưu phiền

– Cung Quan mà gặp Đào Hồng

Thiếu niên đã thỏa tang bồng chí trai

– Đào Hồng lại gặp Quí Ân

Cô dì để lại có phần phong lưu

(Cung Điền Trạch có Hồng Đào, Ấn Quang, Thiên Quí được hưởng tiền bạc của người thân để lại cho)

– Đào Hồng Tang ngộ sao Thai

Tôn thân có kẻ tính bài loạn phong

(Nói về cung Phúc Đức thấy những sao trên)

– Đào Thai hội hợp chớ vương

Phúc cung có gái tìm đường gió trăng

– Đào Hồng Hoa Cái nhập môn

Ắt rằng có gái đẹp khôn khác thường

(Những sao này xuất hiện tại cung Phúc Đức)

Khi luận về Đào Hoa Riêu Hỉ Mộc Dục đừng nên có thái độ võ đoán hễ cứ
thấy chúng là chê, là xua tay lắc đầu. Quân tử có hai loại chân quân tử
và ngụy quân tử thì tiểu nhân cũng có hai loại chân tiểu nhân và giả
tiểu nhân. Bởi vậy Đào Hoa Thiên Riêu hay Hoa Cái Mộc Dục còn phải tham
bán tìm hiểu coi xem là chân hay giả đã.

Tham bán tìm hiểu cùng với các sao khác, tham bán với cung Phu, cung
Tử và cung Phúc Đức. Tỉ dụ câu phú: Cự Cơ Mão Dậu chung vi phá đãng. Số
nữ thủ mệnh Cự Cơ cung Mão Dậu sớm muộn cũng thành con người phá đãng là
tại sao? Tại vì cung Phúc Đức có sao Thiên Lương hãm ở Tỵ Hợi. Nếu như
Cự Cơ Mão Dậu còn kèm theo Đào Hoa Thiên Riêu hoặc Đào Hoa Mộc Dục nữa
thì tính phá đãng tăng gấp bội.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: