Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Công văn số 445/VPCP-QHĐP gửi đến Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xử lý các kiến nghị của các địa phương.

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải có văn bản trả lời các địa phương và đồng gửi đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/2/2022.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Dưới đây là bảng tổng hợp danh mục kiến nghị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Loạt dự án giao thông lớn nào vừa được các địa phương gửi kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải?Loạt dự án giao thông lớn nào vừa được các địa phương gửi kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải?Loạt dự án giao thông lớn nào vừa được các địa phương gửi kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải?Loạt dự án giao thông lớn nào vừa được các địa phương gửi kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải?Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: