UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Lâm Đồng kêu gọi đầu tư 142 dự án

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt danh mục với 142 dự án đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, một số địa phương có nhiều dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội, có thể kể đến như TP. Đà Lạt với 11 dự án; TP. Bảo Lộc có 20 dự án; huyện Đức Trọng có 8 dự án;…

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố, công khai chủ trương thu hút đầu tư các dự án nêu trên theo đúng quy định.

Đồng thời Sở này chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và các sở, ban ngành liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lựa chọn đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định kỳ 6 tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: