Từ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo UBND huyện Đăk Glei thu hồi, huỷ 758 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân, do cấp chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể đang quản lý, sử dụng đất trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh với diện tích 227,2 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum vừa công bố Kết luận Thanh tra số 06/KL-STNMT về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể đang quản lý, sử dụng đất trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Kiến nghị thu hồi 758 sổ đỏ đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân tại Kon Tum

Theo đó, Kết luận Thanh tra đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế có liên quan như, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh không phối hợp với các liên quan để thực hiện đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi (diện tích 633,41 ha tại 05 Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh) theo quy định.

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai) vào năm 2008 đã lập, tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký 42 Trang bổ sung trên cơ sở của bản đồ quy hoạch 03 loại rừng nhưng không nằm trong hệ thống bản đồ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Như vậy là thực hiện không đúng quy định về dữ liệu thửa đất, được quy định tại Tiết 2.1, Điểm 2, Mục III Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính , đã làm ảnh hưởng đến việc quản lý sử dụng đất theo ranh giới sử dụng của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Đặc biệt là những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể đang quản lý, sử dụng đất trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Cụ thể, trong quá trình đo đạc, các đơn vị tư vấn không liên hệ với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh để xác định ranh giới sử dụng đất mà thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, dẫn đến việc đo đạc chồng trên lâm phần Khu bảo tồn thiên nhiên ngọc Linh đang quản lý, là thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy, trên cơ sở hồ sơ đo đạc, xác nhận khối lượng sản phẩm đã hoàn thành bàn giao cấp xã, bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (thẩm định hồ sơ đủ điều kiện) của các đơn vị tư vấn, thẩm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Glei, Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glei đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể đang quản lý, sử dụng đất trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Theo đó, tổng số thửa đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 758 thửa/758 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 227,2 ha.

Như vậy, các đơn vị tư vấn, thẩm định, xác nhận, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn các xã không thực hiện đúng quy định và Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glei cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên cho các hộ gia đình, cá nhân là không đảm bảo theo quy định.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh diện tích 227,2 ha là không đúng với Thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Đăk Glei và các hợp đồng đã được ký kết.

Do đó Sở Tài nguyên và Môi trường không chấp nhận thanh toán chi phí tư vấn thi công đo đạc, lập bản đồ địa chính, chi phí tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chi phí tư vấn giám sát kỹ thuật và nghiệm thu sản phẩm thi công.

Kiến nghị thu hồi, hủy bỏ 758 sổ đỏ

Kết luận Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho rằng, trách nhiệm của việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể như nêu trên thuộc về Đơn vị tư vấn thi công đo đạc, lập bản đồ địa chính, tư vấn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Trắc địa và Môi trường; Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đo đạc và Bản đồ Đại Nam; Công ty Cổ phần Tài nguyên Môi trường Dương Phúc; Công ty TNHH Địa ốc Lộc An); đơn vị tư vấn giám sát kỹ thuật và nghiệm thu sản phẩm thi công (Trung tâm Dịch vụ Viễn Thám và Địa Tin học).

Chưa hết, trách nhiệm này còn thuộc về phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám (nay là Phòng bản đồ, Bồi thường và Giá đất); các đơn vị tham mưu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Glei; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Glei và Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glei).

Từ thực tiễn nêu trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo UBND huyện Đăk Glei thu hồi, huỷ 758 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân, do cấp chồng lấn, trùng lắp, cấp sai chủ thể đang quản lý, sử dụng đất trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh với diện tích 227,2 ha.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan đến các tồn tại, hạn chế tiến hành tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: