KCN Đại An mở rộng GĐ2 đã đền bù 70% mặt bằng, dự kiến khởi công vào quý IIDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/kcn-dai-an-mo-rong-gd2-da-den-bu-70-mat-bang-du-kien-khoi-cong-vao-quy-ii-202318142013761.htm