Phải có cơ chế để kiểm soát hiệu quả hơn chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư kinh doanh đang soạn thảo, đồng thời rà soát, kiến nghị các chính sách hiện hành…

Nhóm đối tượng hộ kinh doanh cần được đưa vào Chương trình hành động. Nhóm đối tượng hộ kinh doanh cần được đưa vào Chương trình hành động.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý đối với dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo VCCI, nhiệm vụ dự thảo đưa ra là “tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân”, trong đó việc rà soát, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo, chưa đầy đủ hoặc có vướng mắc để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển kinh tế tư nhân là rất cần thiết.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn xuất hiện hiện tượng một số quy định dự kiến ban hành hoặc mới ban hành làm gia tăng chi phí một cách bất hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Vì vậy, VCCI kiến nghị cần phải có cơ chế để kiểm soát hiệu quả hơn chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư kinh doanh đang soạn thảo, đồng thời với hoạt động rà soát, kiến nghị các chính sách hiện hành.

Đối với các quy định về điều kiện kinh doanh, trong quá trình xây dựng văn bản, cần có ý kiến đánh giá về điều kiện kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các ý kiến thẩm định của văn bản có quy định về điều kiện kinh doanh phải có đánh giá, ý kiến riêng về điều kiện kinh doanh; bổ sung trách nhiệm của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thẩm định, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật…

Về nhiệm vụ “tiếp tục mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng”, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nhiệm vụ của Bộ Công Thương “thúc đẩy và triển khai hiệu quả Quyết định số 221/QĐ-TTg về kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2022-2026”.

Trong nhiệm vụ “tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân”, theo VCCI, cần bổ sung nhiệm vụ của Bộ Xây dựng trong việc hoàn thiện các chính sách về kinh doanh bất động sản, nhà ở, xây dựng để đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Về việc nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân cũng rất cần thiết. VCCI cho rằng, dự thảo Chương trình hành động hiện chủ yếu nhắc tới việc các bộ, ngành phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 10-NQ/TW đã nhấn mạnh: “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp trong phát triển kinh tế tư nhân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, làm tốt vai trò tổ chức đại diện, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để cung cấp thông tin, hỗ trợ liên kết, hợp tác kinh doanh, đào tạo kỹ thuật và tư vấn cho các hội viên”. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thể hiện rõ hơn yêu cầu nói trên của Nghị quyết số 10-NQ/TW trong Chương trình hành động.

Để chương trình hành động được triển khai hiệu quả trên thực tế, theo VCCI, cơ quan soạn thảo nên cân nhắc cụ thể hóa tối đa các mục tiêu và lộ trình thực hiện của các nhiệm vụ đã nêu. Việc cụ thể hóa các mục tiêu và lộ trình thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động sẽ tạo thuận lợi cho quá trình theo dõi, đánh giá việc thực hiện sau này.

Đặc biệt, VCCI cho rằng, hiện nay ở nước ta vẫn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau về kinh tế tư nhân, khiến cho việc xây dựng chính sách, chương trình phát triển kinh tế tư nhân chưa bao trùm được các nhóm đối tượng.

Thậm chí, ngay cả đối với dự thảo Chương trình hành động hiện nay, dường như các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu mới chỉ tập trung vào nhóm đối tượng doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân (đóng góp 10% GDP), mà ít đề cập tới nhóm đối tượng hộ kinh doanh (đóng góp tới 30% GDP).

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc xem xét, nghiên cứu để có sự thống nhất về phạm vi khái niệm “kinh tế tư nhân” trong Dự thảo Chương trình hành động.

Để làm cơ sở xây dựng và thực hiện Chương trình hành động cho giai đoạn tiếp theo, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động được ban hành tại Nghị quyết số 98/NQ-CP đối với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra tại Nghị quyết này.

Nguồn: https://vneconomy.vn/go-diem-nghen-ve-co-che-tao-moi-truong-thuan-loi-cho-phat-trien-kinh-te-tu-nhan.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: