Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 sẽ theo hướng hệ số (k) = 1. Riêng đối với thành phố Hội An, do có tính đặc thù thì giá đất không vượt khung tối đa theo quy định của Chính phủ và hệ số (k) > 1.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Thông báo số 545/TB-UBND về kết luận của ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tại cuộc họp thẩm định sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 và Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Giá đất năm 2022 tại Quảng Nam được điều chỉnh theo hướng nào?

Riêng đối với thành phố Hội An, do có tính đặc thù thì giá đất không vượt khung tối đa theo quy định của Chính phủ và hệ số (k) > 1.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất với các nội dung chính theo đề xuất của Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất) báo cáo tại cuộc họp.

Đồng thời, Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến và tiếp thu các thành viên UBND tỉnh, đảm bảo nội dung, trình tự, thủ tục và thời gian quy định, ban hành áp dụng kể từ ngày 01/01/2022.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát, kiểm tra và giải trình các nội dung liên quan.

Cụ thể, vấn đề còn tồn tại, giá đất đề xuất chưa rõ ràng, chưa phù hợp, chưa đảm bảo cơ sở pháp lý; bổ sung giá đất các khu vực, dự án còn thiếu; rà soát, đề xuất điều chỉnh giá đất các Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp trên địa bàn cho phù hợp; … theo hướng giá đất tiệm cận với giá giao dịch phổ biến trên thị trường.

Bên cạnh đó, rà soát, đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn, theo hướng hệ số (k) = 1. Riêng đối với thành phố Hội An, do có tính đặc thù thì giá đất không vượt khung tối đa theo quy định của Chính phủ và hệ số (k) > 1, gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 03/12/2021 để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: