Tại sao tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất lại thấp?

Tại sao tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất lại thấp? (Ảnh minh họa)

1. Các cách Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất

Khi thu hồi đất, Nhà nước sẽ bồi thường bằng các cách sau:

– Giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho người có đất bị thu hồi;

– Nếu không có đất để giao như trên thì bồi thường bằng tiền.

(khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013)

2. Giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”

Điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định:

“4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.”

Như vậy, Nhà nước sẽ căn cứ theo giá đất cụ thể để bồi thường khi tiến hành thu hồi đất.

3. Giá đất cụ thể được tính như thế nào?

– Giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

– Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

4. Tại sao tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất lại thấp?

Hiện nay, có 2 loại giá đất sau:

– Giá đất phổ biến trên thị trường là mức giá xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong các giao dịch đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất xác định từ chi phí, thu nhập của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định (khoản 3 Điều 3 Nghị định 44/2014/NĐ-CP)

– Giá đất Nhà nước là giá đất do Nhà nước định ra theo các nguyên tắc tại khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai 2013 và phương pháp định giá tại Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, bao gồm: khung giá đất, bảng giá, giá đất cụ thể.

Theo đó, giá đất cụ thể và giá đất phổ biến trên thị trường là khác nhau, giá đất phổ biến trên thị trường có thể cao hơn rất nhiều so với giá đất Nhà nước. Trên thực tế, khi giao dịch chúng ta thường sử dụng giá đất phổ biến trên thị trường nhưng khi bồi thường do thu hồi đất, Nhà nước sẽ căn cứ theo giá đất cụ thể nên chúng ta sẽ thấy tiền bồi thường thấp hơn so với giá trên thị trường.

Diễm My

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/nha-dat/39481/gia-dat-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-datDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: