Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa có hướng dẫn về nghĩa vụ đăng ký và đăng ký lại hợp đồng mua bán căn hộ chung cư dưới tác động của Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

Theo đó, ngày 6/1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP (Nghị định) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Trong đó, quy định hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải được lập theo Mẫu số 1 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/3 tới đây. B

ên cạnh đó, Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ, mua bán căn hộ chung cư là một trong các lĩnh vực phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy, kể từ ngày 1/3, các hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cần phải lập theo Mẫu số 1 và phải hoàn thành nghĩa vụ đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi sử dụng để giao kết với người tiêu dùng. Đồng thời, việc tuân thủ mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư là một trong các điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư trước ngày 1/3 thì theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp khi pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; hay tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Do đó, các doanh nghiệp thuộc trường hợp này cần phải thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi sử dụng để giao kết với người tiêu dùng.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: