Đề xuất bổ sung đối tượng được Nhà nước giao đất

Đề xuất bổ sung đối tượng được Nhà nước giao đất

Cụ thể, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất bổ sung đối tượng được giao đất không thu tiền và có thu tiền sử dụng đất như sau:

– Bổ sung đối tượng được giao đất không thu tiền sử dụng đất là người sử dụng đất để quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

(So với hiện hành, tại khoản 2 Điều 54 Luật Đất đai 2013 quy định giao đất không thu tiền sử dụng đất trong trường hợp người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh)

– Bổ sung đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất như sau:

+  Tổ chức kinh tế xây dựng nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất ở do được bồi thường hoặc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

(So với hiện hành, tại Điều 55 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất như sau:

– Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

– Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

– Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.)

Xem thêm tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Quốc Đạt

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/bat-dong-san/41743/de-xuat-bo-sung-doi-tuong-duoc-nha-nuoc-giao-datDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: