Đã có Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa Thông tư 23/2014 về cấp sổ đỏ

Đã có Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa Thông tư 23/2014 về cấp sổ đỏ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

Cụ thể, Thông tư 02/2023/TT-BTNMT đã sửa đổi, bổ sung một số quy định sau đây:

– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TTBTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

– Sửa đổi, bổ sung Điều 9a của Thông tư 24/2014/TTBTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Đồng thời, Thông tư 02/2023/TT-BTNMT bãi bỏ các quy định sau đây:

– Bãi bỏ khoản 1 Điều 18 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

– Bãi bỏ các khoản 13 và 15 Điều 6, khoản 7 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP nsửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

Xem thêm: Tổng hợp 07 điểm mới Thông tư 02/2023/TT-BTNMT về sổ đỏ

 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/bat-dong-san/49049/da-co-thong-tu-02-2023-tt-btnmt-sua-thong-tu-23-2014-ve-cap-so-doDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: