Bạn đọc Hoàng Hải Yến (Điện Biên) hỏi: Gia đình tôi là hộ đồng bào dân tộc miền núi. Hiện nay, gia dình tôi đang thiếu đất sản xuất nông nghiệp. Xin hỏi, gia đình tôi sẽ được hỗ trợ về đất sản xuất như thế nào? Nếu không được hỗ trợ về đất sản xuất, gia đình tôi có được hỗ trợ tiền để chuyển đổi nghề hay không?

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013, mỗi hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất sẽ được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất hoặc – Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với địa phương không còn quỹ đất để giao đất sản xuất.

Về hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất

Theo Điểm a, Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 755/QĐ-TTg, định mức đất sản xuất cho mỗi hộ: Căn cứ theo mức bình quân chung của từng địa phương. Những nơi còn quỹ đất thì được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền và được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo quỹ đất. Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho mỗi hộ để tạo quỹ đất sản xuất bình quân 30 triệu đồng/hộ. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ và được vay tín dụng tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ, thời gian vay 5 năm với mức lãi suất bằng 0,1%/tháng tương đương với 1,2%/năm;

anh-minh-hoa-giai-dap-so-1-nam-2022.jpg
Ảnh minh họa

Quỹ đất sản xuất để giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo bao gồm: Đất Nhà nước quy hoạch để hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo theo quy định tại Quyết định này; đất thu hồi từ các nông, lâm trường và các doanh nghiệp, tổ chức sau khi sắp xếp lại theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; đất khai hoang phục hóa, đất được hiến, mua, chuyển nhượng tự nguyện; đất thu hồi từ các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai và các nguồn khác.

Những hỗ trợ khác đối với địa phương không còn quỹ đất

Cũng theo quy định tại Quyết định số 755/QĐ-TTg, những nơi không còn quỹ đất để giao đất sản xuất cho các hộ thì được hỗ trợ để chuyển đổi sang một trong các hình thức sau: Hỗ trợ chuyển đổi nghề; Hỗ trợ xuất khẩu lao động; Giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng.

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ gồm: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ- TTg, ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo định mức quy định tại địa phương, có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Về mức hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề, Thông tư số 15/2022/TT-BTC quy định, nếu chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác. Trường hợp không có nhu cầu mua sắm nông cụ, máy móc thì được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề theo quy định.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: