(TN&MT) – Gia đình tôi chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn (trên 500 con) từ năm 2018 đến nay. Khi bắt đầu chăn nuôi, gia đình tôi đã lập Kế hoạch bảo vệ môi trường và tuân thủ đúng các quy định này. Đến nay, quy mô chăn nuôi của gia đình tôi không có gì thay đổi. Vậy xin hỏi, theo quy định pháp luật tại thời điểm này (năm 2021), gia đình tôi có phải bổ sung hồ sơ, giấy tờ gì về bảo vệ môi trường đối với trang trại chăn nuôi gia súc quy mô lớn hay không?

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

Theo như bạn cho biết, trang trại chăn nuôi của bạn có quy mô là trên 500 con đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đăng ký, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Như vậy, tại thời điểm bắt đầu chăn nuôi, theo quy định cũ, gia đình bạn không thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chăn nuôi gia súc quy mô lớn có phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Ảnh minh họa

Hiện nay, các quy định về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, quy mô chăn nuôi gia súc trên 500 con thì đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tuy nhiên, Khoản 13, Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP: “Hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án; bản đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp đề nghị chấp thuận về môi trường cho dự án có thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa đến mức phải lập lại đánh giá tác động môi trường…

Quyết định và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận và các hồ sơ tương đương trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành có hiệu lực pháp lý để chủ dự án, cơ sở và khu công nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Đối với trường hợp đã có văn bản chấp thuận điều chỉnh và có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường thì thực hiện theo các văn bản chấp thuận điều chỉnh hoặc giấy xác nhận đó.”

Như vậy, nếu trang trại của bạn không có sự điều chỉnh tăng quy mô, công suất thì Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền đăng ký xác nhận vẫn còn hiệu lực pháp lý để thực hiện. Bạn không phải thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và không bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, trang trại phải tuân thủ đúng, đầy đủ các yêu cầu, quy định về bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và định kỳ hàng năm, thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (kỳ báo cáo tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 hàng năm) gửi tới các cơ quan quản lý (Cơ quan đã xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở và Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31/1 của năm tiếp theo.

Báo Tài nguyên và Môi trường

Luật đất đai