[ad_1]

UBND huyện Cam Lâm thông báo tạm dừng việc tiếp nhận và dừng giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho đến khi đảm bảo sự đồng bộ với các bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt hoặc có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Cam Lâm (Khánh Hòa) tạm dừng giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Vừa xong UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã có thông báo về việc tạm dừng việc tiếp nhận, dừng giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 26/4/2023.

Tuy nhiên, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nói trên chưa có sự thống nhất với quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 29/3/2023.

Theo UBND huyện Cam Lâm, nguyên nhân là do thời điểm lập quy hoạch sử dụng đất chưa có định hướng phát triển huyện Cam Lâm thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, căn cứ khoản 4, Điều 11, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ) quy định: “Sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, nếu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có mâu thuẫn với quy hoạch tỉnh thì phải điều chỉnh cho phù hợp”.

Đồng thời, căn cứ khoản 3, Điều 4, Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 quy định về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch phải “bảo đảm sự tuân thủ, tỉnh liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia”.

Từ những cơ sở trên, UBND huyện Cam Lâm thông báo tạm dừng việc tiếp nhận và dừng giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho đến khi đảm bảo sự đồng bộ với các bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt hoặc có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Khi đảm bảo các điều kiện về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định, UBND huyện Cam Lâm cho biết sẽ thông báo để người dân được biết.

[ad_2]

Nguồn: https://markettimes.vn/cam-lam-khanh-hoa-tam-dung-giai-quyet-ho-so-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-31535.html