Bộ trưởng Anh nói Facebook ‘đổi tên cũng vô tác dụng’